รับเงินคืนสูงสุด 3% ที่ปั๊มคาลเท็กซ์

Caltex

รับเงินคืน 2% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพครบทุก 800 บาท

พิเศษ รับเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแพลทินัม และบัตรไทเทเนียม ครบทุก 800 บาท

เงื่อนไขรายการ

รายการใช้จ่ายที่จะนำมาพิจารณา Cash Rebate นี้จะต้องเป็นรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และถูกบันทึกเข้าระบบธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 ที่ปั๊มน้ำมันที่ร่วมรายการ โดยจะต้องทำรายการ ณ ปั๊มน้ำมันสาขาภายในประเทศไทยเท่านั้น
บัตรที่สามารถเข้าร่วมรายการได้จะต้องเป็นบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด หรืออเมริกันเอ็กซ์เพรส ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักหรือบัตรเสริมที่มีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณเงินคืน ยกเว้น บัตรเครดิตประเภทองค์กร
เกณฑ์การคำนวณยอดเงินคืนที่ปั๊มน้ำมันที่ร่วมรายการ สำหรับรายการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไข:
สำหรับบัตรธรรมดาและบัตรทอง
รายการใช้จ่ายที่มียอดครบทุก 800 บาท คืนเงิน 2% จากยอดใช้จ่ายของรายการนั้นๆ และจำกัดจำนวนรายการไม่เกิน 6 รายการ ต่อเดือน ต่อบัตร
จำนวนเงินคืนรวมสูงสุดต่อ 1 รอบบัญชีไม่เกิน 96 บาท ต่อ 1 บัตร